Disclaimer

Voorwaarden gebruik website

Het gebruik van de Game search marketing (hierna vernoemd als Game) website is uitsluitend overeenkomstig onderstaande gebruiksvoorwaarden toegestaan. Game behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Door op de Game website in te loggen of door deze - indien hierop niet apart ingelogd hoeft te worden - te gebruiken, accepteert de gebruiker toepasselijkheid van de alsdan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de Game website geschiedt voor eigen risico.

Beveiliging: Alle acties / scripts / formulieren en andere dynamische applicaties op deze site zijn binnen de grenzen van het haalbare beveiligd. Game kan echter nooit volledig garanderen dat er geen mogelijkheden bestaan om de betreffende beveiligingen te doorbreken. Game accepteert geen enkele aansprakelijk voor schade, direct of indirect, ontstaan uit het gebruik van deze acties / scripts / formulieren en andere dynamische applicaties op deze site.

Toegang tot website Game

Gelet op de aard van internet en van computersystemen garandeert Game niet dat de Game website onafgebroken beschikbaar is. Game behoudt zich bovendien het recht voor het gebruik resp. de beschikbaarheid van de website te allen tijde en zonder nadere kennisgeving geheel of gedeeltelijk te staken resp. te beperken.

Gebruik van de website en de beschikbaar gestelde inhoud en informatie

Tenzij iets anders is vermeld, wordt alle door Game openbaar gemaakte informatie kosteloos aan de gebruikers ter beschikking gesteld. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie voor eigen informatiedoeleinden gebruiken en vastleggen (downloaden). Elk ander gebruik of elke andere toepassing van de informatie - in het bijzonder reproductie, wijziging of opneming in publicaties of webuitingen van welke aard dan ook - is slechts met de voorafgaande toestemming van Game of van de desbetreffende rechthebbende op de informatie toegestaan. Game wijst erop dat de inhoud en informatie aan intellectuele eigendomsrechten onderworpen kunnen zijn; dergelijke intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder naam- en merkrechten) berusten uitsluitend bij Game.

De inhoud is niet voor gebruik buiten Nederland bestemd. Alle door Game beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorgvuldigheid en naar eer en geweten uitgezocht, verzameld en - voor zover deze van derden afkomstig is - ongewijzigd overgenomen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van elke gebruiker zelf te controleren of de beschikbaar gestelde informatie juist, volledig en actueel is. De aansprakelijkheid van Game voor onvolledige, verouderde of onjuiste informatie alsmede voor eventuele gevolgen van een mogelijk onjuiste interpretatie van de beschikbaar gestelde informatie door de gebruiker is beperkt tot die gevallen waarin sprake is van grove nalatigheid of opzet van Game.

De gebruiker dient bij het gebruik van de Game website bovendien te waarborgen dat hij door het gebruik resp. door hieraan verbonden handelingen in geen geval:

inbreuk op rechten van industriële eigendom, auteursrechten of overige eigendomsrechten maakt;
inhoud verstuurt die virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of overige programma's bevat die software kunnen beschadigen;
hyperlinks of inhoud invoert, opslaat of verstuurt wanneer de gebruiker niet bevoegd is deze in te voeren, op te slaan of te versturen, in het bijzonder wanneer deze hyperlinks of inhoud in strijd met geheimhoudingsverplichtingen, de wet of contractuele bepalingen resp. gewoonweg bewust onjuist zijn; en/of
reclame of ongevraagde e-mails (zogenaamde spam) of onterechte waarschuwingen tegen virussen en storingen e.d. verspreidt of anderen uitnodigt aan kansspelen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelen en vergelijkbare acties deel te nemen.

Game is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van misbruik van de aangeboden informatie door de gebruiker.

Links / door derden beschikbaar gestelde inhoud

De Game website kan links en/of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Game aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden en Game neemt deze websites en/of de inhoud ervan evenmin over aangezien Game geen invloed op de gelinkte inhoud en informatie heeft en deze niet regelmatig controleert. Game is ook evenmin aansprakelijk voor de kwaliteit, de juistheid en/of de volledigheid van informatie van derden, voor zover deze op de Game website uitdrukkelijk als informatie van derden is opgenomen. Een en ander geldt uitdrukkelijk ook voor alle door distributeurs van Game op de Game website beschikbaar gestelde informatie en inhoud.

Downloaden van software en tools

Het gebruik van alle software die door Game eventueel wordt aangeboden om gedownload te worden, is onderworpen aan de geldende licentievoorwaarden van de rechthebbende aanbieder of van de desbetreffende producent (licentieovereenkomst). Deze voorwaarden worden tezamen met de desbetreffende software als bestand gedownload of zijn op verzoek verkrijgbaar bij de producent/rechthebbende aanbieder van de software. De software kan in beginsel niet worden geïnstalleerd voordat de gebruiker de voorwaarden van de licentieovereenkomst accepteert.
Tenzij iets anders is vermeld, is de aangeboden software uitsluitend bestemd om door eindgebruikers gedownload en toegepast te worden en deze mag uitsluitend door eindgebruikers worden gebruikt. Overig gebruik wordt civiel- of strafrechtelijk vervolgd. De rechten van de gebruiker op grond van eventueel toepasselijke bepalingen van dwingend recht blijven binnen het toepassingsgebied van bedoelde rechten vanzelfsprekend onverminderd van kracht.
Game aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van gedownloade bestanden.

Informatie over computervirussen

Hoewel Game er steeds naar streeft de Game website vrij van virussen te houden, kan Game niet garanderen dat de Game website vrij van virussen is resp. aanvaardt Game hiervoor geen aansprakelijkheid. Alvorens informatie, software en documentatie te downloaden, dient de gebruiker voor zijn eigen veiligheid, maar ook ter voorkoming van een besmetting van de Game website met virussen voor adequate veiligheidsmaatregelen en het gebruik van deugdelijke virusscanners te zorgen.

Regelingen betreffende het gebruik van en de verantwoordelijkheid voor wachtwoorden

De gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de bescherming van een eventueel voor het gebruik van bepaalde onderdelen van de Game website toegekend wachtwoord tegen oneigenlijk gebruik. Indien het ter kennis van een gebruiker komt dat zijn wachtwoord onbedoeld aan onbevoegden of derden bekend is geworden of anderszins het gevaar voor oneigenlijk gebruik bestaat, dient hij zulks onverwijld aan Game mee te delen. Game zal alsdan passende maatregelen treffen teneinde het desbetreffende wachtwoord te blokkeren. In weerwil hiervan is Game evenwel niet aansprakelijk voor schade die door eventueel misbruik van wachtwoorden ontstaat, tenzij bedoeld misbruik is veroorzaakt door ernstig verwijtbaar of opzettelijk handelen van Game of degene die in de verplichtingen van Game is getreden. Game is bovendien te allen tijde gerechtigd de toegangsbevoegdheid zonder opgaaf van redenen te herroepen of te beperken door de toegangsgegevens te blokkeren.

Aansprakelijkheidsbeperking

Game aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder in het bijzonder begrepen gederfde winst, productie-uitval, bedrijfsschade of verlies van gegevens, tenzij bedoelde aansprakelijkheid dwingendrechtelijk van aard is. Voor zover de aansprakelijkheid op grond van de wettelijke bepalingen kan worden uitgesloten of beperkt, maar in deze gebruiksvoorwaarden niet reeds elders is uitgesloten of beperkt, is de aansprakelijkheid van Game beperkt tot € 500,- per schadegeval, evenwel in totaal tot een schadebedrag van ten hoogste € 750,- . Dwingendrechtelijke aansprakelijkheid bestaat in voorkomende gevallen in het bijzonder in geval van een ernstig verwijtbare schending van wezenlijke plichten of opzettelijk handelen van Game.

Toepasselijk recht

De Game website wordt uitsluitend in en voor landen gebruikt en beheerd waar Game een eigen vestiging heeft. Game is er niet verantwoordelijk voor dat informatie, software en/of documentatie van de Game website ook op locaties buiten het desbetreffende land kunnen worden opgevraagd of gedownload resp. dat bedoelde informatie, software en/of documentatie op deze locaties mogen worden gedownload. Gebruikers die de Game website vanaf locaties buiten het desbetreffende land opvragen, zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de naleving van de volgens het recht van het desbetreffende land geldende voorschriften. Het opvragen resp. downloaden van informatie, software en/of documentatie van de Game website vanuit landen waar het opvragen of downloaden ervan onwettig is, wordt door Game uitdrukkelijk verboden.Van toepassing is het recht van Nederland.